The Teachings of Ajahn Chah (อีสาน) Podcast Artwork Image

The Teachings of Ajahn Chah (อีสาน)

Ajahn Chah

Dhamma talks in Northeastern Thai dialect by Ajahn Chah.ธรรมเทศนาภาษาอีสาน โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
Episodes
๑๕ กุญแจ​ภาวนา (ภาษาอีสาน)June 29, 2018 Episode artwork ๑๔ วิปัสสนา-วิปัสสนู (ภาษาอีสาน)June 28, 2018 Episode artwork ๑๓ ผิดที่ค้านความเป็นจริง (ภาษาอีสาน)June 27, 2018 Episode artwork ๑๒ ปริยัติภายนอก ปริยัติภายใน (ภาษาอีสาน)June 26, 2018 Episode artwork ๑๑​ ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท (ภาษาอีสาน)June 25, 2018 Episode artwork ๑๐ ปฏิบัติ​เป็น​นิสัย (ภาษาอีสาน)June 24, 2018 Episode artwork ๐๙ กรรมอันหนัก (ภาษาอีสาน)June 23, 2018 Episode artwork ๐๘ จะเอาโลกหรือจะเอาธรรม (ภาษาอีสาน)June 22, 2018 Episode artwork ๐๗ ความเคารพ (ภาษาอีสาน)June 21, 2018 Episode artwork ๐๖ สั้นก็ไม่หลง ยาวก็ไม่หลง (ภาษาอีสาน)June 20, 2018 Episode artwork ๐๕ ให้รู้​ตาม​ความ​จริง (ภาษาอีสาน)June 19, 2018 Episode artwork ๐๔ รักษาศีลต้องมีภาวนา (ภาษาอีสาน)June 18, 2018 Episode artwork ๐๓ ความชั่วปิดบังความดี (ภาษาอีสาน)June 17, 2018 Episode artwork ๐๒ พึ่งบุญ (ภาษาอีสาน)June 16, 2018 Episode artwork ๐๑ ของหา​ยาก (ภาษาอีสาน)June 15, 2018 Episode artwork ๕๕ สอนกรรมฐาน (ภาษาอีสาน)May 07, 2018 Episode artwork ๕๔ ภัย ๔ ประการ / ทิฏฐิมานะ (ภาษาอีสาน)May 06, 2018 Episode artwork ๕๓ อาบัตินิสสัคคีย์ (ภาษาอีสาน)May 05, 2018 Episode artwork ๕๒ อุปทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ (ภาษาอีสาน)May 04, 2018 Episode artwork ๕๑ โอวาทสุดท้าย (ภาษาอีสาน)May 03, 2018 Episode artwork ๕๐ เห็นผิดแล้วทุกข์ เห็นถูกแล้วสบาย (ภาษาอีสาน)May 02, 2018 Episode artwork ๔๙ ทิฏฐิปกรกพระผู้เฒ่า (ภาษาอีสาน)May 01, 2018 Episode artwork ๔๘ ไม่รู้จักบุญ (ภาษาอีสาน)April 12, 2018 Episode artwork ๔๗ กาลทาน (ภาษาอีสาน)April 11, 2018 Episode artwork ๔๖ ภาวนาหาความพอดี (ภาษาอีสาน)April 10, 2018 Episode artwork